تعداد نفرات خود را به دقت وارد کنید
تاریخ رزرو خود را به دقت وارد کنید
زمان رزرو خود را به دقت وارد کنید
از قسمت بالا میز خود را انتخاب کنید