رستوران-رسپی
رستوران رسپی
Pepper Steak
رستوران رسپی
Salad bars with roasted beef
Onion Soup
Sweet and sour chicken
رستوران رسپی
رستوران رسپی
Tomato soup
Lamb salad
Pasta Mona Lisa
White pizza with bacon
رستوران-رسپی
رستوران رسپی رستوران رسپی
رستوران-رسپی
رستوران رسپی رستوران رسپی
فیله گوسفندی، کرانبری، فریتاتای هالومس بیکـــن، خمیــــر یوفکـــا، ســـی بلوچیــــز
ماهیچه گوسفند، برنج، پیاز، دارچین ، برگ بو، کاسه نان یوفکا، روغن کرمانشاهی
دنده گوسفند، برنج، نان یوفکا
سینه مـرغ، برنج، نان یوفکا
رستوران رسپی